Informácie poskytované dotknutým osobám pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach

 

Spoločnosť NETPHARMA, s.r.o., so sídlom: Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 46 415 173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 25330/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb nakupujúcich tovar (ďalej len „Dotknuté osoby“ alebo jednotlivo ako „Dotknutá osoba“) prostredníctvom elektronického obchodu Prevádzkovateľa na internetovej stránke www.snorex.sk (ďalej len „E-shop“) týmto v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) poskytuje Dotknutým osobám nasledovné informácie:

 • Prevádzkovateľom informačného systému je obchodná spoločnosť NETPHARMA, s.r.o., so sídlom: Priekopa 1915/55A, 060 01 Kežmarok, Slovenská republika, IČO: 46 415 173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 25330/P. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese info@snorex.sk.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom E-shopu (ďalej len „Kúpna zmluva“) ako aj za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (priamy marketing) ohľadom vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov;
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je Kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy. V prípade zasielania newsletterov a propagačných e-mailov je právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb Prevádzkovateľa Dotknutej osobe;
 • Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie;
 • Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu do uplynutia 3 (troch) rokov od uzavretia poslednej Kúpnej medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou a v prípade registrácie Dotknutej osoby v E-shope po dobu do uplynutia 1 (jedného) roka odo dňa zrušenia registrácie Dotknutej osoby v E-shope;
 • Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane OU;
 • Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu sprostredkovateľovi, ak je to technicky možné;
 • Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;
 • Poskytnutie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.
 

Prihlásenie

Stratili ste heslo?